Wat is ondernemerschap ? | YET

Wat is ondernemerschap ?

Ondernemen

Ondernemen is de handen uit de mouwen steken. Van een eigen project dromen, een project dat ons enthousiast maakt en waarvoor we inspanningen willen leveren. In staat zijn om bepaalde zaken op touw te zetten, doen wat moet om het project uit de grond te stampen met de nodige energie. Ongeacht de sector waarin men actief wil zijn: kunst, sociale sector, maatschappelijke of humanitaire zaken, sport of economie … Het is de persoon die centraal staat bij het ondernemen en het is hij of zij met zijn of haar talenten, troeven, sterke en zwakke punten die de aspecten van de onderneming zal invullen.

Een kwestie van ingesteldheid

Daarvoor kan men steunen op zijn/haar ondernemersingesteldheid. Wat is dat? Over welke gedragskenmerken beschikt elke ondernemer? Ongetwijfeld zelfstandigheid, creativiteit, nieuwsgierigheid, zin voor initiatief, een zekere bereidheid om risico's te nemen … en ook teamspirit en de wil om zich in te zetten. Dat is de basis van de ondernemingsgeest die we kunnen omschrijven als de capaciteit om van een idee over te gaan naar een concreet project. Het is dan ook essentieel om zichzelf te kennen, om afstand te kunnen nemen en de eigen werking, grenzen en sterke punten te evalueren. In alle eerlijkheid.

Ondernemingsgeest: wat houdt dat in?

Ondernemerschap is een ruim begrip en kan zowel in de strikte als ruime betekenis worden opgevat.

In de strikte betekenis is ondernemerschap de handeling om rijkdom en/of werkgelegenheid te creëren door de een onderneming op te richten of over te nemen. Het educatieve doel van de opleiding voor ondernemerschap in de strikte zin is inzicht in ondernemerschap en/of een ondernemer worden. Het is een opleiding voor ondernemerschap en/of ondernemers.

In de ruime zin van het woord is ondernemerschap de capaciteit om een idee concreet uit te voeren, om een project op te starten. Dat kan - onder meer - leiden tot de oprichting van een onderneming, maar ook tot intrapreneurschap (de collectieve en organisatorische capaciteit om het nemen van initiatief aan te moedigen en te begeleiden op elk niveau van een onderneming) en een grotere inzetbaarheid (de capaciteit om zelfstandig te evolueren op de arbeidsmarkt om door tewerkstelling het innerlijke potentieel op duurzame wijze te verwezenlijken). Het educatieve doel van de opleiding voor ondernemerschap in de ruime zin is jongeren ondernemender te maken. Het is een opleiding door ondernemerschap.

Jongeren warm maken voor ondernemen past binnen een logica die inzet op dialoog, het delen van ervaringen, uitwisseling van ideeën, erkenning van ieders bijdrage aan elke stap van de verwezenlijking.

Ondernemingspedagogie

In deze optiek is het interessant om leraren onderricht te geven over ondernemingspedagogie ter ondersteuning van hun capaciteit om inspanningen te concentreren rond een collectief project, en om hen de hulpmiddelen aan te reiken om die aanpak door hun lessen concreet toe te passen in hun klassen.           

Ondernemingspedagogie is de capaciteit om leermiddelen te ontwerpen en toe te passen ter bevordering van:

 • zin voor verantwoordelijkheid door de leerling aan te moedigen om zelf in te staan voor een leertraject door participatief leren aan te bieden (waarbij elke jongere centraal staat in het leerproces);
 • ervaring door de leerling de mogelijkheid te bieden om het leerproces op te bouwen op basis van eigen ervaringen en niet op die van anderen;
 • de ontdekking en valorisatie van de talenten van elke leerling (inclusief onderwijs);
 • samenwerking door groepswerk waarbij elke afzonderlijke leerling bijdraagt aan het leerproces van de anderen;
 • zelfkennis en inzicht in anderen, om eigen motivaties af te bakenen, die van anderen te begrijpen en oog te hebben voor complementariteit en collectieve intelligentie;
 • reflectie door de leerling de gelegenheid te geven om een balans op te stellen en een overzicht te maken van de verworven kennis.

De opleiding voor ondernemingspedagogie is gebaseerd op 3 of zelfs 4 assen:

 • theorie: opleiding over het doel van deze pedagogie, over de onderliggende concepten en grondslagen (begrippen zoals fouten, talenten, intrinsieke motivatie, creativiteit, welwillendheid, soorten intelligentie, stress …);
 • ervaring: ondernemingservaringen meegeven (learning by doing) door onderdompeling in de activiteiten die de leerlingen worden aangeboden;
 • hulpmiddelen: de pedagogische hulpmiddelen aanreiken voor hen en voor de leerlingen, om de grote elementen en stappen van ondernemingsprojecten af te bakenen;
 • begeleiding: begeleiding van de leraren bij de uitvoering van de stappen voor ondernemerschap voor de leerlingen in hun klas;

De opleiding zal leraren in staat stellen om zelf - in functie van hun wensen en mogelijkheden - stappen of zelfs hulpmiddelen op vlak van ondernemerschap te creëren voor hun leerlingen, om samen meer te ondernemen …

Dit artikel werd opgesteld door  Laurence Lievence, directrice van  Step2You

Young Entrepreneurs of tomorrow

Brussel heeft een groot aantal jongeren. Meer dan 385.000 Brusselaars zijn tussen 5 en 29 oud. Het merendeel onder hen gaat naar school of is klaar om een eerste stap te zetten in het beroepsleven, maar een bepaald aantal is ook werkloos.

Hoe kunnen we die jongeren helpen om de toekomst hoopvol tegemoet te zien, om op duurzame wijze een plek te veroveren op de arbeidsmarkt of om zelf een job te creëren?

Minister van Economie en Werkgelegenheid, Didier Gosuin, heeft als antwoord op die uitdaging de eerste strategie uitgewerkt om jongeren in Brussel te sensibiliseren voor ondernemerschap door de actoren rond een ambitieuze gemeenschappelijke doelstelling te verenigen.

De ontwikkeling van de regionale strategie voor ondernemerschap is in de eerste plaats gebaseerd op een transversaal netwerk dat de betreffende partners verenigt. Die partners zijn afkomstig van zowel de publieke als de private sector en al dan niet direct betrokken bij sensibilisering van Brusselse jongeren. Dit zijn:

 • de onderwijssector
 • de opleidingssector
 • de publieke autoriteiten (gewestelijk, communautair en lokaal)
 • Brusselse economische instellingen (publiek, privé, verenigingen)
 • ondernemers
 • de sector voor arbeidsbemiddeling
 • de sector voor sociaal-professionele integratie

De strategie voor sensibilisering van Brusselse jongeren is gebaseerd op 3 actiepijlers. Elke pijler heeft een specifieke doelgroep en omvat uiteenlopende acties.

 • Pijler 1: verspreiding en vulgarisatie van de ondernemerscultuur bij Brusselse jongeren: acties om jongeren en hun bemiddelaars over een groot draagvlak te sensibiliseren.
 • Pijler 2: het verwerven van kennis en competenties met betrekking tot ondernemerschap bevorderen en ondersteunen: programma's die jongeren de mogelijkheid bieden om ervaring met ondernemerschap op te doen.
 • Pijler 3: het nemen van concrete stappen aanmoedigen om zo de wil tot ondernemen op korte termijn in te vullen.

Rekening houdend met de specifieke aspecten van het Gewest en met de beschikbare budgetten, wordt voorgesteld om bepaalde acties te concentreren op onderwijskanalen met kwalificerende trajecten, beroepsopleidingen, hogescholen en programma's in het kader van jongerengarantie, evenals op leraren, begeleiders en arbeidsconsulenten. Die laatsten zorgen ervoor dat de inspanningen een duurzaam en blijvend effect hebben.

De uitvoering van de strategie wordt gecoördineerd door de dienst 1819 en berust op de jaarlijkse lancering van projectoproepen. Zo kunnen de actoren beantwoorden aan de specifieke behoeften die door het Gewest worden vooropgesteld en zich optimaal integreren in de Brusselse strategie.

Visie:

Brusselse jongeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te leren kennen, om hun ondernemersingesteldheid te vinden en te ontwikkelen en om hun sociaal-economische omgevingen te ontdekken om er positief op te reageren en duurzame tewerkstelling in de hand te werken door intrapreneurschap of ondernemerschap.

Taken:                        

 • Een ondernemingsgerichte ingesteldheid ontwikkelingen bij de jongere en de tussenpersonen;
 • Kennis ontwikkelen over ondernemerschap en werken bij jongeren en tussenpersonen;
 • Het model van de ondernemer en de omringende Brusselse economische operatoren valoriseren;
 • Jonge projectdragers aanmoedigen en ondersteunen bij het ondernemen van concrete stappen. 

1819

De dienst 1819

1819 is de regionale bron bij uitstek voor informatie en oriëntatie van iedereen die onderneemt in Brussel. Ondernemers met een project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vinden er gemakkelijk de nodige informatie en diensten om onder de beste voorwaarden vooruitgang te boeken, ongeacht het statuut of het stadium ervan. 

Informatie wordt op verschillende manieren aangeboden: infolijn, infopoint, website (www.1819.be), collectieve infosessies …

De dienst is niet alleen een eerste aanspreekpunt, maar maakt ondernemers ook wegwijs in het Brusselse netwerk van instellingen en organisaties voor begeleiding. 1819 staat in contact met een bijzonder uitgebreid netwerk van publieke en private organisaties voor opleiding, begeleiding, financiering of ondersteuning van Brusselse ondernemers.  

Bovendien ijvert de dienst 1819 ervoor de ondernemerscultuur te verspreiden, vooral onder jongeren, vrouwen en werkzoekenden in Brussel. In die context coördineert de dienst de volgende projecten:

 •  "Young Entrepreneurs of Tomorrow" (YET) om jongeren warm te maken voor ondernemerschap.
 • "Women in Business" om vrouwen aan te moedigen om een onderneming op te richten.
 • Het "platform voor eigen jobcreatie" bestemd voor werkzoekenden en beheerd in samenwerking met Actiris.